+420 778 030 460

Souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE PRO UCHAZEČE dle GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

1. SPRÁVCE (SUBJEKT)

1.1. Správcem je společnost VALOREM s.r.o., IČO 06021999, se sídlem: V Pražské bráně 71, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C 274743 (dále také jako „subjekt“).

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Subjekt zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

2.2. Vaše Osobní údaje subjekt zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

2.2.1. oprávněný zájem v souvislosti s řízením lidských zdrojů;

2.3. Osobní údaje mohou být subjektem poskytnuty těmto třetím osobám:

2.3.1. externímu účetnímu nebo daňovému poradci, auditorovi;

2.3.2. externímu právnímu zástupci;

2.3.3. státním institucím na základě zákona;

2.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

2.5. Osobní údaje budou subjektem zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností subjektu podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od ukončení oprávněného zájmu, nestanoví-li právní předpis jinou archivační lhůtu.

2.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

2.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u subjektu, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení subjektu, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může subjekt požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

2.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat subjekt o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

2.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že subjekt musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo Strana 2 (celkem 2) jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

2.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) subjekt již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. subjekt může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

2.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl subjektu se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, jeli to technicky proveditelné, máte právo, aby subjekt tyto údaje předal jinému správci.

2.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u subjektu podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že subjekt Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

2.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u subjektu písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla.

2.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

2.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, pro naplnění oprávněného zájmu správce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost plnění ze smlouvy.

2.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

2.11. V případě, že bude subjekt užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu.

Souhlasím

Sídliště
Obývací pokoj Kuchyně
Půdorys
Koupelna Koupelna
Půdorys
Zahrada Ulice